Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /domains/incarnations.pl/public_html/plugins/function.stylesheet.php on line 57

free colours nr.5

 

W szcz─?kach krokodyla - Habib Koite

 

Cz─???─? zorientowanych muzycznie czytelników FC by─? mo??e uzna kolejn─? podró?? do Mali, za jaki?? przejaw ignorancji - w ko??cu tyle bogactwa w pozosta??ych cz─???ciach Afryki. Cz─???─? s??abiej zorientowanych by─? mo??e zacznie si─? stuka─? w g??ow─? – czy wszystko, co w muzyce z Afryki najlepszego to Mali...?

Có??, trudno wyselekcjonowa─? muzyczne per??y (bynajmniej nie ze wzgl─?du na ich brak, lecz przeciwnie), ale grzechem by??o by nie przybli??y─? sylwetki jednego z najbardziej popularnych obecnie artystów zachodniego wybrze??a – mistrza gitary – Habiba Koite.

 

"Nikt tak na prawd─? nie uczy?? mnie ??piewa─? ani gra─? na gitarze. Po prostu obserwowa??em swoich rodziców i sp??yn─???o to na mnie najbardziej naturalnie”. 

Habiba Koite urodzi?? si─? w 1958 w rodzinie griotów Khassonke, jednej z najbardziej nobliwych familii Mali. Cho─? jako kilkunastoletni ch??opak ju?? akompaniowa?? na gitarze swojej matce, przeznaczony zosta?? mu los inteligenta. Mia?? mianowicie zosta─? in??ynierem i budowa─? mosty. Tymczasem dzi─?ki nieugi─?to??ci jego wuja (b─?d─?cego prawdziwym wirtuozem kamele n’goni – klasycznego instrumentu Wassoulu), jako dwudziestolatek zostaje oddelegowany do Narodowego Instytutu Sztuk. Od tej pory losy Habiba zaczynaj─? przypomina─? dzieje wszystkich genialnych dzieci z Mozartem na czele.

Ju?? po sze??ciu miesi─?cach nauki nie tylko zostaje najlepszym uczniem w klasie gitary, ale równie?? zaczyna liderowa─? najbardziej presti??owemu zespo??owi uczelni. Jeszcze przed uko??czeniem czwartego roku, jest ju?? wyk??adowc─? z powodzeniem godz─?c rol─? profesora i ucznia w jednej osobie. Kontakt z uczelni─? pozwala mu na koncertowanie z najwi─?kszymi tuzami malijskiej muzyki z Toumani Diabate i Keletigui Diabate na czele. W 1988, zebrawszy swoich kolegów jeszcze z lat dzieci??stwa, zak??ada swój zespó??, z którym zwi─?zany jest do dzi?? – Bamada. Co w wolnym t??umaczeniu znaczy tyle, co „w szcz─?kach krokodyla. Bynajmniej losy zespo??u nie przypominaj─? sytuacji, w której znajduje si─? po??ykany przez drapie??nika nieszcz─???nik – przeciwnie – kolejne wielkie sukcesy. Od nagrody zdobytej w Perpignion (ona umo??liwi??a pierwsze nagrania) po najbardziej presti??ow─? – nagrod─? RFI w kategorii „nowa twarz”.

Dwa pierwsze zarejestrowane utwory – „Cigarete a Bana” oraz „Nanale” sta??y si─? hitami zachodniego wybrze??a Afryki, a wraz z tym sukcesem wzmo??y??o si─? zainteresowanie europejskich rynków muzycznych. W 1995 Habib rozpoczyna wspó??prace z belgijskim producentem Michelem DeBockiem, co zaowocowa??o nagraniem albumu Muso Ko, który dociera na 3 miejsce Europejskiej Listy przebojów World Music (tam??e trafia??y nagrania naszych Tutków z Twinklami a wiele lat potem Kapeli ze W.S.I. Warszawa). Kolejna p??yta „Ma Ya” (1998), nie do??─?, ??e dociera na pierwsze miejsce owej listy, ale co najwa??niejsze, otwiera przed artyst─? rynek ameryka??ski.

Doskonale przyj─?ta trasa „Mali – Memphis”, podczas której Habib ukazywa?? wspólne elementy bluesa ameryka??skiego i afryka??skiego okazuje si─? strza??em w dziesi─?tk─?.Koite trafia na ok??adk─? magazynu Rhytm, a tak??e staje si─? bohaterem artyku??ów w „People Magazine” i „Rolling Stone”. „Ma Ya” sprzedaje si─? w ilo??ci 120000 ty??. egzemplarzy co stanowi znakomity wynik, ugruntowuj─?cy pozycj─? Koite jako, jednego z najbardziej popularnych artystów sceny world (w samych Stanach – 60 tys.).

Wiosn─? 2000 do zespo??u do??─?cza by??y profesor Koite – Keletigui Diabate – a po europejskiej trasie koncertowej, powstaje trzecia p??yta – „Baro’.

 

Osobi??cie najbardziej ceni─? koncertow─? p??yt─?  „Foly” (2003) , o której pisa??em w poprzednim numerze. To dwup??ytowe wydawnictwo jest arcydzie??em muzyki zachodniego wybrze??a. Absolutna maestria, w??a??ciwa tylko dla geniuszy pokroju Habiba czy innego klasyka – Keletigui Diabate. Dla mnie to p??yta na miar─? p??yt Jordiego Savalla prezentuj─?cego muzyk─? hiszpa??skiego ??redniowiecza. Mistrzostwo.

Co zatem stanowi o unikalnym charakterze muzyki proponowanej przez Habiba Koite?

Unikalna technika gry – stroi gitar─? na podobie??stwo kamele n’goni - otwart─? skale pentatoniczna umo??liwiaj─?c─? szybkie pochody rytmiczne. Jako wirtuoz, ??wiadomie wykorzystuje dodatkowe elementy muzyki flamenco i bluesa. G??ównym stylem wykorzystywanym przez Koite, jest „danssa” - najpopularniejszy rytm miasta, w którym si─? urodzi?? – Keyes.

Pulsacja – ta muzyka pulsuje tysi─?cami brzmie??.

Trans – niektóre utwory koncertowe wykonywane s─? po 20 min.

A przede wszystkim - szacunek dla tradycji i umiej─?tno??─? wykorzystywania wspó??czesnych technik.

“Jestem zafascynowany muzyk─? ??wiata, ale gram Malijsk─?. W moim kraju, mamy tak wiele pi─?knych rytmów i melodii. Tak wiele grup ma swoje w??asne tradycje muzyczne. Zazwyczaj jednak, muzycy pozostaj─? przy jednej technice gry – w??a??ciwej dla ich okolicy. Ale ja poszukuj─?! Moj─? rol─? jest odnajdywanie cech wspólnych, utkanie nowego wzoru z tych starych. Wykorzystania ich by stworzy─? co?? nowego!”.

Ju?? czekam no nowe p??yty tego (prawie) pi─?─?dziesi─?ciolatka i tak sobie my??l─?, ??e z Habibem Koite mo??e by─? jak z winem – im starszy, tym lepszy.

 A?? strach pomy??le─? co mo??e nas jeszcze odurzy─? w przysz??o??ci.

Ja si─? ch─?tnie znieczul─? jego muzyk─?.